Ngoài sử dụng API Trang cá nhân Messenger, quản trị viên Trang cũng có thể cập nhật danh sách miền hợp lệ của họ trong cài đặt Trang bằng cách thực hiện thao tác sau:

  1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang
  2. Nhấp vào Nền tảng Messenger ở bên trái
  3. Chỉnh sửa miền được cho phép của trang trong phần Miền được cho phép

Định dạng whitelisted_domains

Thuộc tính

Thuộc tính Loại Mô tả

whitelisted_domains

Array<String>

Danh sách các miền đang được sử dụng. Tất cả các miền đều phải hợp lệ. Cho phép tối đa 50 miền.

Giới hạn tốc độ

Số lệnh gọi đến API Trang cá nhân Messenger được giới hạn ở 10 lệnh gọi API trong thời gian 10 phút. Giới hạn tốc độ này được thực thi trên mỗi Trang.