Để tạo một trang nội dung mới, bạn vào trang quản trị của mình, chọn trang nôi dung và thêm trang.

Các bước thêm trang mới : 

  1. Nhập tên trang
  2. Mô tả trang, mục này hệ thống SEO sẽ tự lấy xuống
  3. Nhập nội dung hiển thị
  4. Chọn ảnh đại diện (nếu có)
  5. Chọn thời gian hiển thị, nếu để mặc định sẽ hiển thị ngay lập tức sau khi lưu
  6. Chọn lưu